Tolldeklarasjon

Bokføring av faktura fra leverandør og transportør #

Ved innførsel av varer vil selve fakturaen fra den utenlandske leverandør være uten merverdiavgift. Merverdiavgift blir først beregnet når varene kommer til Norge og blir fortollet. Det er ved fortolling at tolldeklarasjonen får en dato, og det er denne datoen som styrer hvilken periode den bokføringspliktige kan få fradrag for innførselsmerverdiavgiften. Innførselsdeklarasjonen er dermed en del av dokumentasjonen for bokføringen av merverdiavgiften.

Fakturabeløpet må omregnes til norske kroner etter valutakursen på fakturadatoen.

Faktura bokføres med en kostnadskonto. Det er viktig å merke seg at det ikke skal beregnes MVA på selve fakturaen. Så her må det bokføres uten MVA-kode. Dette fordi MVA-føringen kommer med tolldeklarasjonenimage.png

Mva bokføres på et eget bilag når du har fått tollpapirene #

PS: Mange større internasjonale leverandører er pliktet til å sende fakturaer til norske kunder med norsk mva. Får man en slik faktura hvor norsk mva allerede er påført fakturaen, skal man bokføre denne som et helt vanlig norsk kjøp med mva.

Deklarering #

Når varene ankommer Norge, må de deklareres inn. Ved innførsel av varer til Norge må virksomheten deklarere (fortolle) varene for tolletaten, jf. Tolloven § 4-10. Hovedregelen er at tollverdien skal fastsettes på grunnlag av transaksjonsverdien på varen. Transaksjonsverdien er den prisen som faktisk er betalt, eller skal betales, for varen ved salg for eksport til Norge, justert i samsvar med Tolloven §§ 7-17 til 7-18. Dette blir normalt utført av speditøren, men det er viktig at du sørger for at speditør blir kjent med all relevant informasjon, f.eks. frakt og forsikring, rabatter, lisenser og royalties.

Kontroll av tolldeklarasjon #

Når du mottar tolldeklarasjonen fra speditøren, må den kontrolleres. Det er særlig viktig å sjekke om frakt inngår i deklarasjonen. Så fremt frakt ikke er inkludert i varefakturaen fra leverandøren, skal den fremgå av rubrikk 45 Justeringer. Ved eventuelle feil må speditøren kontaktes slik at deklarasjonen blir korrigert (omberegning).

Deklarasjonsoversikten #

I Altinn får du hver måned, hvis du har importert noe, en oversikt over tollverdien på det du har importert. Denne tollverdien vil nesten alltid avvike litt fra det du har betalt for varene, men du skal bruke den verdien som står på Tolldeklarasjonen. Deklarasjonsoversikten vil inneholde ulike typer poster/transaksjoner; ordinær innførsel, gjeninnførsel, utførsel, gjenutførsel og midlertidige innførsler. I tillegg vil det fremgå opplysninger om eventuelle omberegninger. 

I de aller fleste tilfeller bruker du verdien du finner under «Statistisk verdi» i Tolldeklarasjonsoversikten fra Altinn. Ved sjeldne tilfeller hvor det er lagt særavgifter og andre avgifter enn merverdiavgift på varene som importeres, er disse avgiftene oppført under «Avgift». Vær oppmerksom på at kolonnen «Avgift» ikke inneholder merverdiavgift, men omfatter blant annet toll og særavgifter.

Dette beløpet legges da sammen med beløpet under «Statistisk verdi», og du bruker summen av disse i bokføringen. Merk at hvis du har utførsel på tolldeklarasjonen skal det ikke føres i regnskapet.

Dersom du ikke har mottatt alle deklarasjonene, må du be speditøren om å få oversendt disse. Det er tolldeklarasjonene som dokumenterer innførelsesmerverdiavgift og må derfor oppbevares som regnskapsdokumentasjon.

Beregning av grunnlaget og innførselsavgiften #

Ved beregning av grunnlaget og selve innførselsavgiften vil det ofte være praktisk å ta utgangspunkt i deklarasjonsoversikten fra Altinn. Finn fram tolldeklarasjon fra Tolletaten før du fører bilaget. 

For høy sats 25%: Velg konto 2761 og legg inn beløpet på kreditt. Beløpet finner du som regel på tolldeklarasjonsdokumentet post 46 og 47. Dette stemmer imidlertid ikke for alle. Trenger du mer hjelp for å beregne denne avgiften, klikk her. Resten av beløpene og kontoene du ser på bildet under fylles ut automatisk. Kontroller bilaget og bokfør deretter bilaget. 

For middels sats 15%: Velg konto 2763 og legg inn beløpet på kreditt. Deretter er det samme fremgangsmåte som beskrevet for høy sats over.

image.png

For mva fritt 0%: Velg konto 2765 og legg inn beløpet på kreditt. Deretter er det samme fremgangsmåte som beskrevet for høy sats over.

image.png

Dokumentasjon #

Dokumentasjonen av grunnlaget og selve innførselsavgiften må bestå av:

  • Tolldeklarasjonen
  • Grunnlagsdokumenter (faktura, transportdokumenter mv.)
  • «Særskilt oppstilling» som viser hvilke beløp som inngår i grunnlaget for beregning av avgiften

Den særskilte oppstillingen må spesifisere hver enkelt innførsel/tolldeklarasjon med angivelse av beløpene som inngår i beregningsgrunnlaget. Det må være kontrollspor fra oppstillingen til tolldeklarasjonenes dato og ekspedisjons-/løpenummer. Oppstillingen viser tolldeklarasjonenes dato, ekspedisjonsnummer, løpenummer, fakturabeløp samt referanse til bilagsnummer. Dette vil tilfredsstille kravene til kontrollspor. I tillegg fremgår beregningsgrunnlaget og merverdiavgiftsbeløpene fordelt på ulike satser spesifisert for hver deklarasjon, samt summering av disse.

Innrapportering i mva-meldingen #

Innførselsmerverdiavgiften skal oppgis i egne poster i mva-meldingen. Innførselsmerverdiavgiften føres først som en utgående merverdiavgift og deretter som inngående merverdiavgift. Grunnlaget og selve avgiftsbeløpet for utgående innførselsavgift føres i mva-meldingens post 9,10 eller 11, avhengig av merverdiavgiftssats. Fradragsberettiget inngående innførselsavgift føres i post 17 eller 18, avhengig av merverdiavgiftssats.

Gjør innleveringen enkelt med Visma eAccounting #

Ved å føre regnskapet i Visma eAccounting er regnskapet ditt satt opp etter bokføringsreglene. Samt at du enkelt kan levere både næringsoppgave og skattemelding direkte fra programmet.