Reise og diett

Arbeidsgiver og arbeidstaker står i utgangspunktet fritt til å avtale godtgjøring for kost og losji på reiser i forbindelse med virksomhet. Det er derimot viktig å vite reglene vedrørende hva som kan utbetales uten at arbeidstaker må skatte av godtgjørelsen (trekkfri).
Personlig næringsdrivende (ENK) får kun fradrag for dokumenterte utgifter til kost og losji.

Reiseutgifter for ansatte #

Har du ansatte som reiser i yrket, er det viktig å avtale på forhånd hvordan de skal få dekket sine utgifter i forbindelse med reisen. 
Les skatteloven §6-44 

Det finnes flere metoder å gjøre dette på. Du som arbeidsgiver kan eksempelvis; 

 • Dekke utgifter etter Skattedirektoratets trekkefrie forskuddssatser. 
 • Dekke utgifter etter egne avtaler 
 • En kombinasjon av overnevnte 

Har du flere ansatte som reiser i forbindelse med arbeid? 
Det kan være lurt å investere i et lønnsprogram som støtter reiseregninger.

Ved å føre regnskapet i Visma eAccounting er regnskapet ditt satt opp etter bokføringsreglene.
Samt at du enkelt kan levere A-melding med eAccounting payroll som lønnssystem.

 • Godkjenningsflyt
 • Støtte for flere ledere
 • Integrasjon til Altinn
 • Integrert mot regnskap i eAccounting
 • Brukervennlige apper
 • Timeregistrering og arbeidsplaner
 • Reiseregning
 • Ferie- og fraværsøknader

Dekke faktiske utgifter #

Om man kan dokumentere utlegget med en kvittering eller lignende, så kan faktiske utlegg i forbindelse med reise i virksomheten dekkes skattefritt. 

Navn og formål med reisen må stå på kvitteringen eller på vedlegg til denne. Eksempler på slike utlegg kan være; 

 • Taxi
 • Fly
 • Hotell (m.m)

Bompenger kan utbetales uten kvittering, men man må dokumentere dette med en reiseregning

Om en arbeidsgiver dekker utgifter til mat etter regning, har ikke den ansatte krav på diettpenger.

Skattebetalingsforskriften om utgiftsrefusjon 


Reiseregler og satser på reiser i inn- og utland #

Skattedirektoratet fastsetter hvert år regler og satser for hva som kan utbetales trekkfritt til godtgjøring av utgifter i forbindelse med reisen. 

Trekkfritt betyr at beløpet kan utbetales uten at det trekkes skatt av beløpet.

BeskrivelserSkattedirektoratets trekkfrie satser (2022)
Døgndiett med overnatting på hotellkr 617,-
Døgndiett ved annen overnatting uten kokemuligheter (eks. pensjonat, hybel)kr 172,-
Døgndiett på yrkesreise/tjenestereise ved annen overnatting med kokemuligheter (eks. hybel, brakke, privat overnatting)kr 95,-
Døgndiett for langtransportsjåførerkr 300,-
Dagdiett – f.o.m 6 t.o.m 12 timerkr 200,-
Dagdiett – over 12 timerkr 400,-
Nattillegg (gjelder kun reiser innland)kr 435,-
Kilometergodtgjørelse (Inkludert elbil)kr 3,50
Passasjertillegg per km per passasjerkr 1,-
Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei per kmkr 1,-
Tillegg for frakt av utstyr og materiell per kmkr 1,-

Om godtgjørelsen du utbetaler til ansatt er høyrere enn den trekkfrie satsen, blir beløpet over satsen trekkpliktig. Dette gjelder imidlertid ikke utbetaling av nattillegg.
Utbetales nattillegg med høyere sats enn 435 kr pr døgn, blir hele beløpet trekkpliktig.
Skatteetaten – Kost og losji – satser for trekk- og skattefri godtgjørelse


Døgndiett – med overnatting #

Steder hvor overnattingen skjer er avgjørende for hva som kan utbetales trekkfritt i kostgodtgjørelse. 

For at reisen skal anses som en reise med overnatting må den ansatte tilbringe mer enn fem timer av natten utenfor hjemmet. 

I denne sammenhengen anses natt som tiden mellom 22:00 og 06:00. 

Beregning av døgn: 

 • Et døgn varer i 24 timer fra reisens startpunkt. 
 • Reiser som varer mer enn 6 timer inn i et nytt døgn gir rett til full døgndiettsats etter samme sats som siste døgn. 
 • Reiser som varer under 6 timer inn i et nytt døgn gies det ingen godtgjørelse for. 

Skatte-ABC om merkostnader ved kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet

Beregning av døgn for langtransportsjåfør: 

For langtransportsjåfør som får trekkfri godtgjørelse i virksomhetkjøring utbetales sats per hele døgn. For fravær som eksempelvis overstiger et døgn, men som ikke varer minst 48 timer, vil maksimal trekkfri kostgodtgjørelse være kroner 300,-. 

Skatte-ABC om kost, langtransportsjåfører


Dagdiett – Uten overnatting #

På reise uten overnatting kan det utbetales trekkfritt dagdiett etter satser fra skattedirektoratet, så lenge oppdragsstedet er mer enn 15 km fra reisens utgangspunkt, og reisen varer i mer enn 6 timer. Det er en forutsetning at arbeidstaker har en økning i kostnader til kost i forbindelse med reisen. 

Har den ansatte reise- og transportoppdrag som en del av sitt ordinære arbeid, vil de normalt ikke ha mer kostnader til kost i arbeidet, og har av den grunn ikke krav på dagdiett. Dette gjelder eksempelvis; 

 • Sjåfører
 • Fly besetning
 • Mannskap på båter osv

Skatte-ABC om merkostnader – kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting 
Skatte-ABC om mobilt arbeidssted


Måltidstrekk #

Om ett eller flere måltid dekkes av regning eller er påspandert av arbeidsgiver, skal det gjøres trekk i diettgodtgjørelsen til den ansatte. 

Trekket foretaes i prosent av den aktuelle diettgodtgjørelsen, og gjelder både for reiser med og uten overnatting. 

Oversikt over trekk: 

MåltidTrekk i %
Frokost20%
Lunsj30%
Middag50%
Måltidsfradrag skal kun trekkes fra når man kan spise seg normalt mett, dvs fullverdig. Flymat er til eksempel ikke regnet som et fullverdig måltid. 
Skatte-ABC om påspanderte måltider (Skatteetaten) 

Eksempel:

Ansatt er borte i 26 timer og overnattet på hotell. 
Frokost og lunsj på reisen er dekket. Regnestykket på hva som kan utbetales trekkfritt er da:

Døgndiett m/hotell617
Trekk for frokost-123
Trekk for lunsj-185
Trekkfri diett til utbetaling = 309
Skatte-ABC – eksempler på beregning av underskudd/overskudd kostgodtgjørelse

Nattillegg (innland) #

Sørger den ansatte selv for overnatting på yrkesreiser innenlands (eksempelvis privat overnatting) kan det utbetales et trekkfritt ulegitimert nattillegg på kr 435,- per døgn. Dette kommer i tillegg til eventuell diettgodtgjørelse. 

Merk! Dette gjelder ikke reiser til utlandet. 

Ved overnatting på tog, båt og lignende i Norge gies det ikke ulegitimert nattillegg når soveplass er inkludert i billetten. 

Skatte-ABC om nattillegg


Kilometergodtgjørelse #

Bruker den ansatte egen bil på reise i yrket, kan det skattefritt utbetales en kilometergodtgjørelse på 3,5kr pr km. Satsen gjelder også ved bruk av elbil. 

Det er viktig her å skille mellom hva som er privatkjøring og hva som er yrkeskjøring. 

Privatkjøring (Arbeidsreise) = Kjøring mellom hjem og fast arbeidssted(er). 

Det gies ikke kilometergodtgjørelse for privatkjøring. 

Skatteetaten – satser bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) 
Skatte-ABC om bilgodtgjørelse (Skatteetaten) 
Skatte-ABC om klassifisering av reise som arbeidsreise eller yrkesreise


Krav til reiseregning #

Ansatte på yrkesreise har ofte avtalt med arbeidsgiver at de skal få reiseutgiftene dekket. Dette kan være utgifter til mat, overnatting, taxi m.m. 

For at utgiftene skal kunne dekkes skattefritt er det et krav om at den ansatte må levere kvittering og/eller levere en reiseregning til arbeidsgiver.

Utgiftsgodtgjørelsen som dokumenteres med kvitteringer kan legges til som vedlegg til reiseregningen. 

En reiseregning skal inneholde: 

 • Ansattes navn, adresse og underskrift (eventuelt ved elektronisk signatur)
 • Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst 
 • Formålet med reisen 
 • Hvilket arrangement arbeidstakeren har deltatt på

Ved krav om diettgodtgjørelse ved overnatting må reiseregningen også inneholde følgende: 

 • Navn og adresse på overnattingsstedet. Dette gjelder ikke når den ansatte ordner overnatting selv og mottar nattillegg – for eksempel ved privat overnatting. Ved flere overnattingssteder, også dato for overnattingene.
 • Type overnatting fordelt på hotell, pensjonat eller privat innkvartering

Ved krav om bilgodtgjørelse må reiseregningen også inneholde: 

 • Reiserute med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og eventuell årsak til omkjøringer 
 • Totalt kjørt distanse, for eksempel beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller ved begynnelse og slutt av hver tjenestereise, GPS-basert elektronisk kjørebok eller nettbasert kartprogram
 • Navn på passasjerer det kreves passasjertillegg for

Ved refusjoner må reiseregningen også inneholde:

 • Kvitteringer for alle kostnader (for eksempel fly, drosje og overnatting)

Enkelte småutgifter som bompenger, parkeringsavgifter o.l. kan påføres uten at det kreves kvittering.


Last ned gratis mal for reiseregning #

Litt usikker på hvordan du kan lage reiseregning i excel? Last ned vår mal og få god hjelp på veien.