Elektronisk kommunikasjon (EKOM)

Når en arbeidsgiver dekker telefon – og/eller internett kostnader for ansatt som også kan bruke dette privat, må denne naturalytelsen rapporteres og den ansatte må skatte av denne fordelen. 

Det maksimale skattepliktige beløpet er det samme uavhengig av antall tjenester du som arbeidsgiver dekker for den ansatte.
Maksimalt skattepliktig beløp: 4 392 kr /år.

 • Betaler arbeidsgiver regningen?
  ➡ Når arbeidsgiver betaler faktura direkte, er fordelen satt til 4 392 kr pr år. Dette legges til inntekten som et skattepliktig beløp i lønnsslippen selv om det aktuelle beløpet arbeidsgiver dekker er på et høyere beløp. Fordelt på 12 måneder (hele eller påbegynte) utgjør dette beløpet 366 kr pr mnd.
 • Betaler den ansatte regningen selv, og får beløpet refundert som utgiftgodtgjørelse?
  ➡ Da er det de faktiske utgiftene som skal beskattes. Beløpet du skal rapportere og legge inn i lønnsslipp er beløpet du betaler i måneden (beløpet på faktura). Du må selv da passe på at du ikke rapporterer mer enn maksimalt 4 392 kroner per år. Beløpet over 4 392 skal ikke innrapporteres.
  Eksempel:
  Frederik betaler 540 kroner hver måned til telefon, som foretaket skal dekke. For til og med August er det betalt 4 320 kroner totalt. Det vil si i September skal det kun rapporteres gjenstående beløp som skattepliktig, og Frederik skatter kun av de 72 kronene for elektronisk kommunikasjon i september. Resterende beløp kan registreres som ikke trekkpliktig utgiftgodtgjørelse.
  Fordelen rapporteres via lønnskjøringen, og de aller fleste lønnssystemer har funksjoner som støtter elektronisk kommunikasjon.

Merk! Disse reglene gjelder kun for ansatte som har behov for elektronisk kommunikasjon i yrket. Dekker du mobil eller internett til anatte som ikke har bruk for dette i virksomheten, skal hele utgiften beskattes som en fordel. 


Bruker den ansatte egen telefon i virksomheten? #

Dersom den ansatte bruker egen telefon, og kan dokumentere hvilke samtaler eller tjenester som er yrkesrelatert, kan arbeidsgiver dekke utgifter uten at det da blir en trekkpliktig fordel.
Dette kan man eksempelvis gjøre med en spesifisert regning fra telefonselskapet.
Spesifikasjonen må inneholde tilstrekkelig informasjon til at det er åpenbart at utgiften skyldes yrkesbruk, for eksempel dato, klokkeslett og oppringt nummer i minutter for hver samtale. 

Skatteetaten om beskatning av EK-tjenester (telefon mv.) 
Skatte-ABC om elektronisk kommunikasjon (Skatteetaten)


Fordel for telefon/internett i enkeltpersonforetak #

I et enkeltpersonforetak må innhaver også skatte for fordel ved privat bruk av elektronisk kommunikasjon, når dette er ført til fradrag i regnskapet. 

Dette gjøres ved å redusere kostnaden med inntil 4 392 kroner. På denne måten økes det skattbare overskuddet i virksomheten. Med andre ord; man betaler mer skatt. 

KontoDebetKredit
2068 Private kostnader til elektronisk kommunikasjon4 392,-
7098 Private kostnader til elektronisk kommunikasjon4 392,-