Slik leser du balanserapporten

Slik leser du balanserapporten #

Balanseoppstillingen skal gi oss en rask og enkel oversikt over bedriftens økonomiske situasjon. For hver post i balansen skal det vises tilsvarende tall fra foregående regnskapsår. Dette gjøres for å gjøre det enklere å sammenligne tallene og danne et bedre bilde av bedriftens utvikling. 

Regnskapsloven §6-2 (1) viser hvordan oppstillingen skal være.

Balansen i regnskaper består av alle føringene på kontoene som begynner 1 og 2 i regnskapet. Disse kontoklassene viser til sammen det selskapet ditt skylder og eier. Sammenligningen av disse kontoene gir en balanse. Som standard føres eiendeler som debet og egenkapital/gjeld med kredit. I balansen skal dette da oppveie hverandre slik at balansen går i null. 

Balansen vil ikke gå i null før på slutten av året. Det skyldes at inntekter og utgifter, kontoklasse 3 til 8, ikke overføres til balanseregnskapet før ved slutten av året. Du beholder balanseregnskapet til regnskapsåret etter, men starter alltid et nytt resultatregnskap.

Eiendeler #

Hver gang bedriften din får en eiendel, enten det er eiendom, transportmidler, aksjer, varelager eller penger skal det føres på kontoklasse 1. Da vil disse kontoene gi en oversikt over hva bedriften eier og hvor mye eiendelene er verdt.

Langvarige eiendeler, kalt anleggsmidler, skal du føre på lave kontonummer, slik som 1000. Eiendeler med kortere levetid (omløpsmidler) føres på høye kontonummer, for eksempel vil du føre bankinnskudd på 1920 eller en annen bankkonto.

Egenkapital regnes som gjeld #

Når bedriften din forplikter seg til å betale noe tilbake skal det føres på kontoklasse 2. Gjeld og egenkapital består av leverandørgjeld, banklån, skyldige offentlige avgifter og lignende.

Gjeld deles inn i langsiktig og kortsiktig gjeld. Generelt sett regnes lån til varige driftsmidler som langsiktig gjeld, og lån som er knyttet til varekretsløpet er kortsiktig gjeld. Man kan også tenke seg at lån til anleggsmidler som regel er langsiktig, og at lån til omløpsmidler er kortsiktig. Langsiktig gjeld føres på lave kontonummer; aksjekapital henger sammen med selskapet levetid og føres på 20xx. 29xx er for kortsiktig gjeld som skal betales tilbake innen ett år.

Gjør det i Visma eAccounting #

Vi vet at regnskap må være enkelt. Derfor har vi laget Visma eAccounting, et regnskapsprogram som forenkler og effektiviserer oppgaver gjennom smarte funksjoner og automatisering.