Hva er et resultatregnskap?

Definisjon

Resultatregnskapet viser de totale inntektene og utgiftene i løpet av et regnskapsår. 

Ved å se på resultatregnskapet kan man si noe om hvordan driften har gått i løpet av et regnskapsår, samt se om bedriften har gått med overskudd eller underskudd. 

Resultatregnskapet inngår i årsregnskapet sammen med balansen, kontantstrømoppstillingen og noteopplysninger. 

Hvordan finner man resultatregnskapet? #

Resultatregnskapet viser om bedriften har gått med overskudd eller underskudd, slik gjør man dette:

Resultatregnskap:

 • Legge sammen salgsinntekter/driftsinntekter
 • Trekke fra driftsutgifter og varekostnader
 • Legge til renteinntekter
 • Trekke fra renteutgifter

      = Årsresultatet

Da sitter du igjen med årsresultatet til bedriften før skatt. 

Hva er forskjellen på resultatregnskap og årsregnskap? #

Det er mange begreper som ligner hverandre. Når vi regner ut resultatregnskapet får vi et årsresultat, men dette er ikke det samme som årsregnskapet. La oss forklare det enkelt: 

Som nevnt tidligere er resultatregnskapet en del av årsregnskapet. Årsregnskapet er det du leverer til myndighetene for rapportering av skatt. 

Årsregnskapet er en oversikt over en bedrifts økonomiske situasjon etter et regnskapsår. Et årsregnskap skal inneholde resultatregnskapet, en rapport over innbetalinger og utbetalinger, samt balansen og noteopplysninger til regnskapet. 

Her er en vanlig mal til et resultatregnskap #

 • Salgsinntekter
 • Andre driftsinntekter
 • Renteinntekter
 • Varekostnader
 • Driftskostnader
 • Rentekostnader

= Årsresultat

Eksempel på oppstillingen av et resultatregnskap

Her tar vi for oss resultatregnskapet til bedriften Resultat Regnskap AS

Salgsinntekter900 000
Sum driftsinntekter900 000
Varekostnader300 000
Lønnskostnader500 000
Avskrivning på maskiner  50 000
Sum driftskostnader850 000
Driftsresultat  50 000
Renteinntekt   20 000
Ordinært resultat før skatt  70 000
Skatt   20 000
Ordinært resultat  50 000
Årsresultat  50 000

Ordinært resultat og årsresultat er for de fleste bedrifter det samme. Men i enkelte tilfeller kan det være ekstraordinære poster som skal inn etter ordinært resultat som kan føre til forskjeller mellom disse to postene. 

Fullstending oppstlling av resultatregnskapet fra lovdata.no ser slik ut:

Resultatregnskapet etter art skal ha følgende oppstillingsplan:

 1. Salgsinntekt
 2. Annen driftsinntekt
 3. Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer
 4. Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler
 5. Varekostnad
 6. Lønnskostnad
 7. Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
 8. Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
 9. Annen driftskostnad
 10. Driftsresultat
 11. Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap
 12. Inntekt på andre investeringer
 13. Renteinntekt fra foretak i samme konsern
 14. Annen finansinntekt
 15. Verdiendring av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi
 16. Nedskrivning av finansielle eiendeler
 17. Rentekostnad til foretak i samme konsern
 18. Annen finanskostnad
 19. Ordinært resultat før skattekostnad
 20. Skattekostnad på ordinært resultat
 21. Ordinært resultat
 22. Ekstraordinære poster
 23. Skattekostnad på ekstraordinære poster
 24. Årsresultat