Hva er debet og kredit

Definisjon

Debet og Kredit er begreper innenfor regnskapsføring som betyr å postere på venstresiden av en konto for debet og høyresiden av en konto for kredit. Debet og kredit skal alltid ha samme verdi slik at regnskapet går i balanse.

Begrepene kan være forvirrende for deg som ønsker å gjøre regnskapet ditt selv, så vi skal forsøke å forklare det på en enkel måte her. 

Dobbelt bokholderi #

Regnskapsloven krever at alle transaksjoner av verdier registreres på ulike regnskapskontoer. Hver transaksjon skal føres på minst to kontoer som debet (pluss) og kredit (minus) for å vise både plassering av verdien og kilden til verdien. 

Eksempel

La oss se på et lite eksempel: Live starter sitt eget snekkerfirma 01.01.2021. For å ha penger til å dekke utgiftene i starten, låner hun kr 100.000,- i banken. 

Hun bokfører dette i regnskapsprogrammet sitt på denne måten:

KontoDebet (+)Kredit (-)
Bank (eiendelskonto)100.000,- kr
Banklån (gjeldskonto)100.000,- kr

Denne transaksjonen påvirker to kontoer i regnskapet. Bankkontoen (konto 1920) øker med kr 100.000,- og Banklån (konto 2220) som også øker med med kr 100.000,-, men siden dette er en gjeldskonto skal beløpet krediteres.

Dette kalles også dobbelt bokholderi eller dobbelt bokføringsprinsipp.

Når du bokfører skal den økonomiske transaksjonen alltid registreres på minst to kontoer. Dette kalles det dobbelt bokholderi. Prinsippet ligger til grunn for all bokføring. For at regnskapet skal være i balanse, må kjøps- og salgssummen alltid føres med like store beløp til debet (plussverdi) og kredit (minusverdi).

Hvordan skal jeg vite om jeg skal føre til debet eller kredit?  #

Selv om du vet hvilke to kontoer du skal føre transaksjonen på, er det ikke alltid like lett å vite hvilken av de to kontoene som skal debiteres og hvilken som skal krediteres.

Det er en fordel med litt kunnskap om balansen før du skal begynne å føre debet og kredit. Balansen gir en oversikt over forholdet mellom bedriftens eiendeler, egenkapital og gjeld.

Eiendeler = Egenkapital + Gjeld

Eiendelskontoene på venstre side av balansen har beholdninger oppført til debet (pluss). Egenkapital og gjeldskontoene på høyre side av balansen har beholdninger oppført til kredit (minus).

Det er to forhold som avgjør hvilken konto du skal debitere, og hvilken du skal kreditere.

  1. Hvilken side av balansen tilhører kontoen?
  2. Medfører transaksjonen at beholdningen øker eller minker?

Dersom en eiendelskonto øker, skal beløpet debiteres (+).
Dersom en eiendelskonto minker, skal beløpet krediteres (-).
Dersom en egenkapital eller gjeldskonto øker, skal beløpet krediteres (-).
Dersom en egenkapital eller gjeldskonto minker, skal beløpet debiteres (+).

La oss følge Lives snekkerbedrift videre. Live har fått sitt første oppdrag og trenger nytt verktøy, i tillegg til en varebil før hun kan begynne på oppdraget. Hun kjøper en hammer og en sag for kr 4.000,- samt en brukt varebil til en verdi av kr 14.000,- kontant for deler av pengene hun lånte. For oppdraget får Live kr 75.000,- i betaling.

Slik bokfører Live dette i regnskapet

1920 – Bank3020 – Salgsinntekt6590 – Annet driftsmateriell6510 – Håndverktøy
DatoTransaksjonDebetKreditDebetKreditDebetKreditDebetKredit
15.01.2021Hammer og Sag-40004000
17.01.2021Varebil-1400014000
30.01.2021Snekkeroppdrag75000-75000

Som du ser i eksempelet registreres inntekter som Debet og kostnader som Kredit på bankkontoen 1920. Dette er grei skuring. Men i henhold til prinsippet om dobbelt bokholderi skal alle beløpene også registreres et sted til. Innkjøp av hammer og sag registreres dermed som Debet på konto 6510 håndverktøy. Varebilen registreres som Debet på konto 6590 (annet driftsmateriell) siden den ikke er ment å vare lenger enn 3 år og verdien er under kr 15.000,-. Inntekten fra snekkeroppdraget registreres som Kredit på konto 3020 salgsinntekt, tjenester, høy sats.

Tips

Så et tips om du fortsatt er i tvil om en inntekt eller kostnad skal føres i debet eller kredit er å ta utgangspunkt i bankkontoen og vurdere om du får penger inn (Debet) eller om penger går ut (Kredit). Så finner du riktig konto for transaksjonen og fører det motsatt der.

Er du usikker på hvilken konto du skal bruke, kan du bruke vår kontohjelp og søke opp riktig konto med beskrivelse. 

Debet og kredit i forhold til resultat og balanse #

En debet-postering i balansen øker en eiendels verdi eller reduserer gjeld, mens en kredit-postering reduserer en eiendels verdi eller øker gjeld. I resultatregnskapet vil en debet-postering bety å redusere en inntekt eller øke en kostnad. Tar man ut en resultatrapport, så blir nemlig sifrene byttet om på slik at folk uten inngående kjennskap til debet og kredit kan forstå sammenhengen.