Gevinst og tapskonto

I denne artikkelen vil vi forklare og gi eksempler på når gevinst- og tapskonto skal brukes, hvem som skal bruke gevinst- og tapskonto og hvordan man fører dette i skattemeldingen og regnskapet.

Gevinst fra salg av større driftsmidler (eiendeler) er en inntekt som du må skatte av, og denne skatten fordeles over flere år fremover i tid.
Tap ved salg av større driftsmidler (eiendeler) er et fradrag, som du får skattemessig fradrag for. Dette fradraget skal også fordeles over flere år fremover i tid.

I begge tilfeller (gevinst og tap) gjøres fordelingen ved å bruke gevinst- og tapskonto i regnskapet og ved tilleggsskjema til skattemelding. Kontoen i regnskapet brukes for å holde oversikt over hvor mye gevinst/tap som står igjen for beskatning eller fradrag.

Hvert selskap har kun én gevinst- og tapskonto, med unntak av selskap som har flere virksomheter eller næringer.
Eksempelvis om du driver et ENK, som selvstendig konsulent og samtidig driver jordbruk.

Satsen:
En positiv saldo på gevinst- og tapskontoen skal inntektsføres med minst 20%. Er nettobeløpet på kontoen under 15 000 kroner før årets inntektsføring så kan den positive saldoen inntektsføres i sin helhet.

En negativ saldo på gevinst- og tapskonto skal fradragsføres med maksimalt 20%. Er nettobeløpet på kontoen under 15 000 kroner før årets fradragsføring så kan den negative saldoen fradragsføres i sin helhet.


Hvilke eiendeler gjelder dette? #

Det er hovedsakelig større eiendeler (driftsmidler) i visse saldogrupper hvor gevinst- og tapskonto blir benyttet.
Driftsmidler er eiendeler som er til varig bruk i selskapet og har en anskaffelsespris på minst 15 000 eks. mva.

Eksempler på de ulike saldogruppene
BeskrivelseSaldogruppe
Forretningsverdi (kun ved gevinst), Goodwill b
Skip, fartøy, rigger o.l e
fly, helikopterf
anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak, og slike driftsmidler benyttet i annen virksomhetg
bygg, anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder o.lh
forretningsbyggi
saldogruppene er de samme som også brukes for å bestemme avskrivningssats, altså hvor raskt anslått forventet verditap de forskjellige eiendelstypene har.

Hvordan fungerer dette skattemessig? #

Om et salg fører til gevinst for selskapet, skal det beregnes skatt av denne gevinsten. Det vil si at dette blir beregnet som en skattepliktig inntekt.

Siden gevinst- og tapskonto kun gjelder ved salg av større eiendeler kan denne gevinsten bli betydelig i forhold til selskapets størrelse. Dette er årsaken til at denne gevinsten (inntekten) blir fordelt på flere år fremover i tid.

Dersom man ønsker det, kan likevel hele gevinsten skattes av i første året, og beløpet man skatter av blir det samme.
Eneste forskjell er at du må betale skatten av gevinsten tidligere, og får større skatt å betale for året du solgte eiendelen.

Når et salg fører til et tap for selskapet, vil det beregnes skattefradrag for dette tapet (kostnad), og i disse tilfeller må tapet føres på gevinst- og tapskontoen.

Man har med andre ord ikke rett til hele fradraget i samme år som eiendelen ble solgt.


For aksjeselskap (AS) #

Aksjeselskap bokfører ikke saldoen for gevinst- og tapskonto i regnskapet, men kun i skattemeldingen og skatteskjemaet «Gevinst – og tapskonto». Årsaken til dette er at gevinsten eller tapet likevel må bokføres i sin helhet i året du selger eiendelen, og det vil oppstå en midlertidig forskjell mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.


For enkeltpersonforetak (ENK) #

Enkeltpersonforetak (med regnskapsplikt 1/næringsoppgave 1) må bokføre saldoen for gevinst- og tapskonto i regnskapet. Du skal ha samme saldo i regnskapet, som du rapporterer i skattemeldingen og skatteskjemaet «Gevinst- og tapskonto«.
Årsaken til dette er at enkeltpersonforetak med regnskapsplikt 1 (næringsoppgave 1- og ingen årsregnskap) ikke skal ha midlertidig forskjell – forskjell mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

Bokføring av salget #

Brukes når du bokfører selve salget av eiendelen og fordeler gevinst eller tapet til gevinst- tapskonto.

Om du har en gevinst på salg av eiendel som skal inn på gevinst- og tapskonto, fører du denne gevinsten inn på konto 2096 gevinst- tapskonto i kredit (ut). Motkonto til denne kontoen blir som oftest eiendelskonto for eiendelskontoen som blir solgt (realisert) samt konto pengene blir satt inn på.
Du må også ta hensyn til kostprisen før overføringen til gevinst- og tapskonto.

eksempel:
Du selger en bygning i saldogruppe h. Verdien på bygningen var 50 000 kroner, og bygningen ble solgt for 200 000 kroner. Du hadde da 150 000 kroner i gevinst fra salget av bygningen. Pengene mottok du direkte inn på bankkonto (driftskonto).
Bokføringen blir da;

KontoDebet (inn)Kredit (ut)
1100 – forretningsbygg, h 50 000,-
2096 positiv gevinst- tapskonto150 000,-
1920 bankinnskudd200 000,-

Om du selger en eiendel med tap, som skal inn på gevinst- og tapskontoen, fører du dette tapet mot konto 1296 Negativ gevinst- og tapskonto i debet (inn). Motkonto du velger her er som oftest balansekontoen til eiendelen som blir solgt (realisert) og konto pengene kommer inn på (bankkonto).
En må også ta hensyn til kostprisen før overføringen til gevinst- og tapskonto0.

Eksempel:
Du selger en bygning i salgruppe h. Verdien på bygningen var 100 000 kroner, men du solgte bygningen for 50 000 kroner, som ga et tap på 50 000 kroner som skal overføres til konto 1296 i regnskapet. Bokføringen blir da:

KontoDebet (inn)Kredit (ut)
1100 – forretningsbygg, h 100 000,-
1296 negativ gevinst- tapskonto50 000,-
1920 bankinnskudd50 000,-

Bokføring av årlig inntekts-/fradragføring #

Ved utgangen av året skal det inntektsføres eller tapsføres fra gevinst- og tapskontoen. Det kan maksimalt føres 20% av saldoen på negativ gevinst- og tapskonto, og minimalt 20% av positiv gevinst- og tapskonto. 

Med andre ord: Du kan føre mer enn 20% av gevinsten som inntekt eller mindre enn 20% av tapet som fradrag.

Se eksempel nedenfor for hvordan dette kan gjøres;

Eksempel:
Det er 150 000 kroner på positiv gevinst- og tapskonto 2096 som skal fordeles. Du velger å føre minimal sats 20% av denne saldoen, som er 30 000 kroner i dette året.
 (Formel/utregning: 20 * 150000 / 100 = 30,000.00)

KontoDebet (inn)Kredit (ut)
2096 positiv gevinst – og tapskonto30 000,-
3890 inntektsføring fra positiv g/-t 30 000,-

Eksempel:
Det er 50 000 kroner på negativ gevinst- og tapskonto 1296. Du velger å føre maksimal sats 20% av denne saldoen, som er 10 000 kroner.
(Formel/utregning: 20 * 50000 / 100 = 10,000.00)

KontoDebet (inn)Kredit (ut)
1296 negativ gevinst-/tapskonto10 000,-
7890 fradragsføring av negativ g-/t 10 000,-

Gjør innleveringen enkelt med Visma eAccounting #

Ved å føre regnskapet i Visma eAccounting er regnskapet ditt satt opp etter bokføringsreglene. Samt at du enkelt kan levere både næringsoppgave og skattemelding direkte fra programmet.