Konsernbidrag

I denne artikkelen vil vi gjennomgå hvordan du kan bokføre konsernbidrag i ditt regnskap, og hvorfor det føres slik. Alle eksemplene nedenfor vil ha 100 000 kroner som utgangspunkt.

Mottatt konsernbidrag fra datterselskap #

Om morselskap mottar konsernbidrag fra datterselskap, vil dette som hovedregel regnes som en avkastning på investeringen i datterselskapet.

Konsernbidraget føres som en finansinntekt hos morselskapet. Dersom konsernbidraget ikke tjent opp i perioden hvor morselskapet har vært eier av aksjene, eksempelvis om datterselskapet ble kjøpt sent i regnskapsåret, vil konsernbidraget istedenfor regnes som en tilbakebetaling av investert kapital og redusere morselskapets anskaffelseskostnad.

KontoDebetKredit
1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern100 000
8002 mottatt konsernbidrag100 000
Skattekostnaden føres sammen med resultatet ved årets slutt.

Mottatt konsernbidrag fra morselskap #

Når et datterselskap mottar konsernbidrag fra morselskapet, vil ikke dette regnes som en avkastning.
For datterselskapet vil dette regnes som et bidrag/innskudd fra eier, og bokføres derfor som en økning i egenkapitalen. Siden dette er hverken aksjekapital eller overkurs, føres konsernbidraget derfor som en økning i annen innskutt egenkapital. Merk at dersom datterselskapet har et udekket tap, vil dette dekkes opp av dette inskuddet.
eksempel på bokføring:

KontoDebetKredit
1560 andre fordringer på selskap i samme konsern100 000
1070 utsatt skattefordel23 000
2030 annen innskutt egenkapital77 000
forutsetter at datter har et fremførbart underskudd før mottak av konsernbidrag, dvs. ingen betalbar skatt, men balanseført utsatt skattefordel.

Avgitt konsernbidrag fra mor til datter selskap #

Når konsernbidrag gies fra mor til datter selskap, vil dette regnes som en økt investering som mor har i datterselskapet. Konsernbidraget vil da vise til en økt verdi på Aksjer i datterselskap.
Vær oppmerksom på at dersom datterselskap har negativ egenkapital, vil det da kunne være et nedskrivningsbehov.

KontoDebetKredit
1300 investeringer i datterselskap77 000
2500 Betalbar skatt23 000
2920 Gjeld til selskap i samme konsern100 000

Avgitt konsernbidrag fra datter til morselskap #

Et datterselskap som gir konsernbidrag til morselskap (eier), regnes å være et slags utbytte til eier, og avsetningen føres derfor som et disponering av resultat.

KontoDebetKredit
8935 Avsatt konsernbidrag77 000
2500 Betalbar skatt23 000
2920 Gjeld til selskap i samme konsern100 000

Skatt på konsernbidrag #

Bokføring i forbindelse med konsernbidrag er det mange som opplever som forvirrende. Årsaken til at det gies konsernbidrag er jo som oftest for å jevne ut det skattemessige resultatet i et konsern, slik at det blir lavest mulig skatt totalt sett for hele konsernet.

Motatt eller avgitt konsernbidrag vil jo derfor også medføre en økt eller redusert skatt (betalbar skatt og/eller utsattskatt/utsatt skattefordel). Konsernbidraget skal ikke medføre noen endringer i resultatført skattekostnad, med mindre konsernbidraget har medført endringer i årets resultat. Som du kan se i eksemplene for bokføring over i artikkelen, så er det kun mottatt konsernbidrag fra datterselskap til morselskap som eventuelt inngår i årets resultat (konto 8002). I alle de andre tilfellene er det kun skatt i balansen som påvirkes av konsernbidraget.

Når et morselskap bokfører konsernbidraget som en finansinntekt, foretar man ingen spesielle posteringer i forhold til skattekostnaden. Inntekten er inkludert i årets resultat som en finansinntekt, og den ordinære skatteberegningen av selskapsskatten vil inkludere denne i beregningen.
Ingen av de andre eksemplene fører på resultatet, så i disse tilfellene må det derfor foretaes en korreksjon slik at konsernbidraget ikke beregner feil skattekostnad i resultatet.