Avskrivninger

Om selskapet kjøper en eiendel som koster mer enn 15 000 kroner eks. mva, og myndighetene forventer du skal ha i mer enn 3 år, så må du føre dette som en eiendel i regnskapet. 
Dette gjøres fordi det gir er mer korrekt bilde av hva selskapet ditt eier. 

Det er to årsaker til at man må avskrive disse eiendelene; 

  • Regnskapsmessig: For at regnskapet skal være nøyaktig, må det bokføres at eiendelen mister verdi over tid. 
  • Skattemessig: Avskrivning er også viktig av skattemessige hensikter. Når du fører avskrivninger så vil du også få fradrag for dette, og mindre skatt. Årsaken til at man skal avskrive eiendelen, er fordi dette fradraget blir fordelt over år eiendelen er forventet å vare, istedenfor at man får fradrag i innkjøpsåret. 

Det er altså svært viktig at du legger inn både i regnskapet og i skatteskjema (skattemessige avskrivninger), slik at du får fradrag for avskrivningene i året. 

Merk! Når du avskriver en eiendel, så avskriver du aldri inklusiv mva.

Hvor mye skal jeg avskrive med? #

Om du driver enkeltpersonforetak (og ikke har regnskapsplikt), holder det at du fører saldoavskrivninger i både regnskapet og skatteskjema. Gjelder firma som tidligere har sendt næringsoppgave 1.

Alle aksjeselskap som tidligere har levert næringsoppgave 2 og årsregnskap hvert år, må bruke saldoavskrivninger når de leverer skatteskjema og årsoppgaven, men kan velge å bruke lineære avskrivninger i regnskapet om ønskelig. Dette vil da skape en midlertidig forskjell mellom regnskapsmessige verdier og skattemessige verdier. Vi anbefaler deg å lese om midlertidige forskjeller om du velger å gjøre dette.


Regnskapsmessige avskrivninger #

Dette er beskrivelsen på avskrivninger som du bokfører i regnskapet, og som har en betydning for årets resultat (overskudd/underskudd).
For enkeltpersonforetak, så forholder man seg kun til «skattemessige avskrivninger», og bokfører også disse i regnskapet.

AS og andre selskap som har regnskapsplikt 2 (leverte næringsoppgave 2 tidligere og årsregnskap), kan velge mellom lineær avskrivning og saldoavskrivning i regnskapet. Disse avskrivningene vil også vises i årsregnskapet ved årsavslutning. Poenget er at avskrivningstypen du velger, skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien i selskapet. Les mer om de forskjellige avskrivningstypene; lineær avskrivning og saldoavskrivning for å se hvilken som passer best.


Skattemessige avskrivninger #

De skattemessige avskrivningene, er som oftest det samme som saldoavskrivninger ettersom det er i hovedsak kun saldoavskrivninger som blir brukt her. De skattemessige avskrivningene er avskrivningene man legger inn i skjema ved skatteoppgjøret.

For visse saldogrupper skal det kun legges inn et skjema per saldogruppe. Dvs om du har to personbiler med saldogruppe d, så skal begge legges inn i et felles skjema. Se oversikten under for å se hvilke saldogrupper dette gjelder:

SaldogruppeSats
a kontormaskiner o.l 30%
b. Immaterielle eiendeler f.eks goodwill20%
c1 Varebil, drosjebil 24%
c2 Vogntog, busser og varebil med nullutslipp30%
d Personbiler, traktorer m.v20%
Saldogrupper som ikke er nevnt i denne tabellen skal ha 1 skjema per eiendel

Les mer om saldoavskrivning for å se hvordan avskrivningen beregnes.


Lineære avskrivninger #

Lineær avskrivning vil si at eiendelen blir avskrevet med et fast beløp i året. Det er eiendels kjøpsverdi delt på antall år den skal vare. 

Du må selv bestemme hva som er reell levetid for eiendelen Om du kjøper en personbil til 200 000 kroner, som du regner med skal vare i 10 år, får du 20 000 kroner i regnskapsmessig fradrag hvert år. 

Det er mange AS som velger å bruke lineær avskrivning i regnskapet fordi de kan avskrive basert på den faktiske verdien til eiendelen, slik at årsregnskapet viser så ekte verdi som mulig. Om en gjenstand varer i ti år så kan saldoavskrivning gi feil bilde av verdien. 

Selv om du driver ENK, kan du fortsatt velge lineær avskrivning om du har regnskapsplikt 2 (tidligere sendte næringsoppgave 2 og sendte årsregnskap), men ordinært skal man kun bruke saldoavskrivning både i regnskapet og skattemessig for enkeltpersonforetak.


Saldoavskrivninger #

Saldoavskrivning betyr å avskrive eiendelen med en fast prosentsats hvert år. Dette er en degressiv avskrivning, som betyr at du avskriver mer det første året, enn det andre året. Årsaken til dette er at det er prosenten av verdien til eiendelen, og ikke kjøpsprisen som avskrives.Da vil beløpet som avskrives hvert år bli mindre, ettersom verdien til eiendelen også blir mindre. 

Om vi viser til et eksempel for personbil, som avskrives med 20 % hvert år. Om selskapet har en firmabil til 200 000 kroner, vil det si at du får skattefradrag på 40 000 kroner det første året. 

ÅrStartverdi/inngåendesaldoAvskrivning (20%)Utgåendesaldo
1200 000 kroner– 40 000 kroner160 000 kroner
2160 000 kroner– 32 000 kroner128 000 kroner
3128 000 kroner– 25 600 kroner102 400 kroner
osv…
Merk! Du skal bruke samme saldo i kjøpsåret, uavhengig av når på året du kjøpte eiendelen. Det har med andre ord ingenting å si om du kjøpte eiendelen i Januar eller i Desember, du får fortsatt 40 000 kroner i fradrag det første året.
Avskrivningssatsene
Saldogruppeprosentsats
Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.)30%
Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi)20%
Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)*24%/30%
Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)20%
Saldogruppe e (skip, rigger mv.)14%
Saldogruppe f (fly, helikopter)12%
Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak)5%
Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.) **4% (6/10/20%)
Saldogruppe i (forretningsbygg)2%
Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg)10%
* Ordinær avskrivningssats for saldogruppe c er 24 prosent, med forhøyet sats på 30 prosent for varebiler som bare bruker elektrisk kraft til fremdrift. 
** Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 prosent. 
Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 prosent. Satsen på 10 prosent gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år.
Kostnader for etablering av frukt- og bærfelt kan avskrives som anlegg, med henholdsvis 10 og 20 prosent årlig.

Les mer om saldogruppene på skatteetatens sider.


Hva skjer om jeg ikke avskriver? #

Avskriver du ikke eiendelen, vil du heller ikke få fradrag for tapet av verdien i eiendelen. Selv om vi gjerne skulle ønske det, så mister den bilen på 200 000 kroner verdi hvert år, selv om du avskriver eller ikke. Forskjellen er; om du avskriver den så får du fradrag på verditapet. 

Om du kan argumentere for at eiendelen ikke varer mer enn tre år, så kan du føre hele kjøpet som en kostnad og få skattefradrag for det. 

Men om det er sannsynlig at den varer mer enn tre år må du avskrive. Om ikke vil myndighetene se på dette som at du bevisst forsøker å betale mindre skatt. 

Dette er også årsaken til at saldoavskrivningen brukes av myndighetene når de skal bestemme hvor mye skatt du skal betale. Med lineær avskrivning kan en velge å sette levetiden lavest mulig for å få større fradrag i regnskapet.

Merk at om du bruker lineær avskrivning for å levere årsregnskapet og saldoavskrivninger i skattemelding, kommer du til å ha midlertidig forskjell mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. 

Eksempel: Om du kjøper en eiendel for 100 000 kroner og har saldoavskrivning på 20 prosent pr år, får du 20 000 kroner i fradrag det første året (skattemelding). Om du hvilker lineær avskrivning i regnskapet, og det skal vare i 10 år, så får du 10 000 kroner i fradrag i årsregnskapet. 

Om eiendelen varer veldig lenge, får du altså høyere skattefradrag med saldoavskrivning det første året. Da må du bokføre forskjellen mellom skatteoppgjøret og årsregnskapet i regnskapet ditt som utsatt skatt fordi du har skattet mindre enn du skulle i forhold til regnskapet. 

Regnskapet ditt skal nemlig vise til at du har en forpliktelse til å betale mer skatt, og dette kalles utsatt skatt. 

Denne utsatte skatten jevnes ut av seg selv senere. Det er fordi totalbeløpet som skal avskrives med saldoavskrivning og lineær avskrivning er den samme. Det vil si kjøps summen til eiendelen. 


I Visma eAccounting Skatt så kan modulen hente regnskapmessige tall fra Visma eAccounting og utregne eventuelle midlertidige forskjeller opp mot de skattemessige avskrivningene for AS. For ENK kjøres en kontroll for å sørge for at de regnskapsmessige tallene er like med de skattemessige. Det følges også med gratis teknisk support for å hjelpe deg igjennom årsoppgjøret.

  • Send direkte til Skatteetaten
  • Alt du trenger til en rimelig pris
  • Støtter ny skattemelding, næringsoppgave og årsregnskap
  • Støtter aksjonærregisteroppgaven og aksjeeierbok.