Fritaksmetoden

Fritaksmetoden er en metode for å beregne skatt på utbytte eller gevinst i andre selskaper.

Denne metoden medfører at selskapet kun betaler 0,66% (2023) skatt av utbytteinntekten, mens gevinsten ved salg er helt skattefritt. Det vil også si at men ikke får fradrag ved tap når man selger.

Hvem kan bruke fritaksmetoden? #

Itillegg til aksjeselskaper kan også en del andre selskapsformer som har aksjeinntekter benytte seg av dette fritaket. Eksempler på hvilke selskapsformer dette kan gjelde;

 • ASA (Allmennaksjeselskaper)
 • Konkursbo
 • Samvirkeforetak
 • Foreninger
 • Stiftelser
 • Ulike offentlige eide foretak

Privatpersoner kan ikke bruke fritaksmetoden. (da også Enkeltpersonforetak)


Utbytte og gevinst innenfor fritaksmetoden #

De aller fleste inntekter fra investeringer i aksjer er innenfor fritaksmetoden. Dette betyr med andre ord;

 • Gevinst ved salg av aksjer: Dersom du solgte aksjer for mer enn du kjøpte for, får du inntektsføre denne gevinsten helt skattefritt.
 • Utbytte av aksjer: Man betaler 3% skatt av inntekten, som vil si at dersom skatteprosenten er på 22% (2023) blir det da i praksis 0,66% skatt på utbyttet. Dersom selskapet ditt eier minst 90% av det andre selskapet er derimot utbyttet helt skattefritt ettersom dette regnes som konsernbidrag.

I tillegg til inntekt (utbytte og gevinst) fra investeringer i aksjer, er også inntekter fra investeringer i aksjefond, allmennaksjeselskap og egenkapitalbevis i sparebanker omfattet av denne fritaksmetoden.

Merk! Dersom du selger aksjer med tap får du heller ikke skattefradrag på dette tapet som følge av fritaksmetoden.


Utbytte og gevinst utenfor fritaksmetoden #

I enkelte tilfeller vil inntekter være utenfor fritaksmetoden, eksempler på dette kan være;

 • Selskap i land uten selskapsskatt, utenfor Europa.
 • Børsnoterte selskaper utenfor Europa, ved eierandel under 10%. (Gjelder også om det utenlandske selskapet er børsnotert i Norge)
 • Selskaper som utbetaler «ulovlig» utbytte – Eksempelvis et høyere utbytte enn man har lov til.
 • Investeringer i enkelt andre type verdipapirer enn aksjer. (obligasjoner eller andre verdipapirer som betaler ut renter)

I disse tilfellene vil man være nødt til å betale ut ordinær skatt på inntekten, og man vil da også få fradrag for tap ved eventuelt salg. (skattesats for 2023 er 22%)


Hvorfor? #

Fritaksmetoden benyttes for å forhindre at det betales skatt mange ganger av den samme inntekten. Uten denne fritaksmetoden ville beskatningen ikke bare blitt bestemt av størrelsen på inntekten, men ville også hatt en innvirkning på organiseringen av selskaper

For å forklare dette litt i dybden:
Med fritaksmetoden: Utbyttet mellom selskapene er nesten skattefritt (0,66%), mens den personlige aksjeeieren betaler skatt på mottatt utbytte fra selskapet (37,8%). Det vil si at det betales først skatt når pengene tjenes og deretter når privatperson (aksjonær) mottar utbyttet.

Uten fritaksmetoden: Dersom man ikke hadde hatt fritaksmetoden ville man ha betalt skatt 3 ganger. Da pengene ble tjent, da utbyttet blir betalt til selskapet og når aksjonær mottok utbyttet.
Uten fritaksmetoden kan man da anta at mange bedriftseiere ville ha samlet opp all næringsvirksomheten sin i ett selskap for å spare skatt, og ville gått glipp av fordelen ved å dele opp selskapene.


Holdingselskap #

Et holdingsselskap er et aksjeselskap, men i stedet for å selge varer eller tjenester, eier holdingsselskap andeler i andre selskaper som selger varer og tjenester.

Formålet med et holdingsselskap er hovedsakelig å eie andre selskaper.

Mange oppretter holdingsselskap nettopp for å benytte seg av skattefordelen man får av fritaksmetoden. Det fritaksmetoden lar holdingsselskap gjøre, er å utsette betalingen av skatt på utbytte.

Når man utsetter skatt på utbytte til du som aksjonær tar ut pengene, betyr dette at utbyttet/gevinsten kan reinvesteres i nye selskaper og man betaler kun 0,66% i skatt.


Gjør innleveringen enkelt med Visma eAccounting #

Ved å føre regnskapet i Visma eAccounting er regnskapet ditt satt opp etter bokføringsreglene. Samt at du enkelt kan levere både næringsoppgave og skattemelding direkte fra programmet.